5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Kabul edilen maddelere tarafından, iş yoğunluğunun ya da personel sayısının artı olduğu icra dairelerinde; dairenin düzenli, ahenkli ve verimli çalışmasını sağlamak için Yargı Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir “icra başmüdürü” görevlendirilebilecek.

İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının pozitif olduğu illerde Adalet Bakanlığınca yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir ya da birdenbire fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunacak. Başkan birinci sınıf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa bölünmüş adli adalet baskın ve cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Keza başkanlıkta, yeteri dek icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur görevlendirilecek.

Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapacak, yönetimle ilgili işlerine bakacak, mevzuatla bahşedilen görevleri yerine getirecek. Bu hüküm iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanacak.

– İcranın geri bırakılması kararında lokal mahkemeye yetki

Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve yargı kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan değişiklikle, icranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı olarak alınması usulü ise muhafaza edilecek.

Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kesinkes esastan reddine karar verilmesi halinde, alacaklının istemi üstüne, bunun dışında işleme lüzum kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara aleyhinde temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar devam edecek.

Haczi yapan memur, sicile belirli mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, gerekirse bilirkişiye başvuru edebilecek.

Haczedilmiş fakat muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına teslime hazırlanmış ülkü getirilecek, huysuz takdirde satış yapılamayacak.

Sicile belirli motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilecek.

– Alacaklı ya da borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek

Bir taşınır malla ilgili üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mülk muhafaza altına alınmayacak. Ama takibin devamına karar verilmesi halinde mülk muhafaza altına alınabilecek.

Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir sene içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabi olacak. Bir takvim süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme süresi, satmak isteyen alacaklı bakımından bir takvim sürenin sona ermesinden itibaren bir sene daha uzayacak. Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satmak giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu olacak.

Sicile belirtilmiş motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunlu olacak.

Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Satmak talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetkisiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü göre satmak isteyene 15 günlük zaman verilecek ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satmak talebi vaki olmamış sayılacak.

Belirtilen giderler Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede belirlenecek.

– Rızaen satmak yetkisinin şartları

Borçlunun borcunu düzgün taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce veya sonradan borcun taksitlendirilmesi için yapacakları anlaşma nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek zabıt ya da kağıt, damga vergisinden istisna olacak.

Düzenlemeyle, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı amacıyla yetki veriliyor. Borçlu, değer takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Değer takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, değer takdirinin kesinleşmesinden sonradan cebri satmak işlemlerini durdurarak borçluya 15 jurnal süre verecek. Borçluya verilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin kararına değin geçen sürede alacaklı bakımından satmak isteme süresi işlemeyecek.

Rızai satışta layık, malın muhammen kıymetinin yüzde 90’ına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi pozitif ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 jurnal vakit içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, zorunlu data ve belgeleri temin ettikten sonra satışın onayı ile malın tahsis ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı hemen icra mahkemesine gönderecek. Mahkeme, en geç 10 gün içinde oluşturacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesinkes karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak tayin ve teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Ret kararı verilmesi halinde yatırdığı değer alıcıya iade edilecek.

– Elektronik ortamda açık artırmaya ilişkin hükümler

Düzenlemede, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümler de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Milli Hak Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada önerge verme süresi yedi gün olacak.

Açık artırma, ilanda açıklanmış gün ve saat aralığında ve öneri verme yoluyla yapılacak. Öneri verenlerin bireysel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse göre görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan az olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir öneri verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus elde etmek üzere 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satmak portalında satmak işlemlerinin tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine hasar veren internet siteleri hakkında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Çaba Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik satmak portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan ya da satmak portalına erişimi engelleyen veya zorlaştıran nitelikte eylemlerde yer alan reel ve tüzel şahısların, satmak portalına girişi Yargı Bakanlığınca üç ay süreyle engellenecek. Engelleme işlemi, anında uygulanmaya başlanacak ve satmak portalının ilgili şahısların görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu işleme karşı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Etken, başvuruyu tez olarak karara bağlayacak. Başvurunun üretilmiş olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Öneri verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan işlemler yapılabilecek. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

– Haczedilen malın satışına ilişkin hazırlık işlemleri

Teklifle, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilişkin hazırlık işlemleri de bitmiş belirleniyor.

Buna tarafından birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden asgari 15 gün önce ilan edilecek. Elektronik satış portalında yapılacak bildiri, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak ödev olunacak. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı 50 bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, manâlı vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması gerekli ilanlar açık havada, taraflar elektronik satış portalında bulunan duyuru metnini, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilecek. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye etki etmeyecek.

İlan edilen metinler arasında çeşitlilik bulunması halinde elektronik satış portalında ilan edilen metin alınacak.

Gazetede veya elektronik satmak portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilecek. Bu ayarlama ilanı ilgililere ayrıca bildiri edilmeyecek.

Elektronik satmak portalında yapılacak ilanda şu hususlar yer alacak:

– Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgileri,

– Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının gerekli olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30’a dek yatırılması gerektiği,

– Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine dek satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda muhakkak ve belirsiz banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu,

– Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine değin satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin gerekli olduğu,

– Hisseli satışın muhtemel olduğu hallerde açık artırma konusu malı açıklanmış paylarla satın edinmek isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine dek satışı yapan icra dairesine başvuru etmelerinin zorunlu olduğu,

– Satmak talep eden ve artırmaya yeralma isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine değin satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar dek kendilerinden teminat alınmayacağı,

– Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek önerge verene ihale edileceği,

– Elektronik satmak portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla güvence altına alınan ve satmak isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi pozitif ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği,

– İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip başta satmak masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben adalet sahiplerine ödeneceği,

– Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı ya da en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği hallerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki koşullar çerçevesinde her tarafta yapılacağı,

– İhale alıcısının, satmak bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,

– Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,

– İhalenin kesinleşmesi üstüne malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.

İhalenin kesinleşmesi üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi ya da sicile açıklanmış malın ihale alıcısı namına tescili, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisinin yatırılmasından sonradan gerçekleştirilecek.

Avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlara temyiz kanun yolu açılıyor. Fakat bu düzenleme, 15 Temmuz 2020 tarihinden önce verilmiş emin nitelikteki kararlar bakımından uygulanamayacak. Düzenlemeye göre, cezası infaz edilmekte olan hükümlüler, bu madde hükümlerinden faydalandığı takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda hükmü veren birincil derece mahkemesince değerlendirme yapılacak.

Etken ve savcılık adaylığına atanma şartlarından, “alışılmışılığın dışarıya çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu sürüklemek gibi engeli bulunmamak” şartı kaldırılıyor.

Buna göre, İcra ve İflas Kanunu’nda değişikliğe gidilerek cebri icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasına paralel olarak haczedilen malların ihale usulü, bununla düzenli hale getiriliyor. Buna tarafından, birinci ve ikinci ihale, icra müdürü göre, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üzerinden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mülk, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması halinde, mal en yüksek önerge verene ihale edilmiş olacak ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçecek. İcra müdürü artırmanın bitmesinden sonraki birincil iş gününde artırmanın sonucunu belirten bir sonuç tutanağı düzenleyerek tutanaktaki bilgileri aynı gün satış portalında duyuru edecek. İhalenin sonucuna ilişkin bu tutanakta, artırmanın ne vakit tamamlandığı, en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin ödenmesi gerektiği ya da kanundaki şartların yerine gelmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı hususları belirtilecek.

Satmak talebi, teklif verme başladıktan sonra geri alınamayacak ve önerge verme süresinin bitimine kadar borcun adamakıllı ödenmesi halinde satmak durdurulacak.

İcra müdürü, en az ihale bedelinin önerge edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı veya öneri verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hallerde, ihalenin yapılamadığını ya da iptal edildiğini tutanakla tespit edecek. Asgari ihale bedelinin önerge edilmediği veya en yüksek önerge verenin ihale bedelini yatırmadığı hallerde ikinci artırma, birinci artırmadaki koşullar çerçevesinde daha önce ilan edilen tarihte başlayacak.

Artırmada, herif çıkmazsa ya da bu maddede yazılmış koşullar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satmak talebinden kalan satmak isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep edebilecek. Satmak isteme süresi satış talebiyle birlikte duracak ve duran bu zaman, ihalenin yapılamadığına veya iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk meslek gününde elektronik satmak portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini satmak portalı kayıtlarından saptama ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verecek, kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği zamanı gösterecek. Bütün bu hususlar satmak portalında duyurulacak. Bu durumda artırmanın açılış tarihi, artırma süresinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemeyecek. Bu vakit içinde, daha önce en yüksek öneri veren teklifiyle alt olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilecek.

– Taşınır ihalesine ilişkin şartların değişmesi taşınmazlar için de geçerli olacak

Hem taşınmazlar ayrıca de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa deha artırma netice tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satmak bedelini nakit ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve devlete ait sicilde müşteri adına tescil edilmeyecek.

Teklifle taşınır malların satışına ilişkin yapılan ihale yöntem ve esaslarına karşın bir takım şartların değişmesi, taşınmaz mallar için de geçerli olacak.

Elektronik satış portalında yapılacak satmak ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla öteki ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekecek. Somurtkan halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacak.

Değer takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa icra mahkemesi belge üzerinde çözümleme yaparak uygulama tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı verecek ve masrafını gider avansından yerine getirmek üzere dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine gönderecek. Bu Nedenle kıymet takdirine ilişkin şikayetin yetkili mahkemece bir an önce ele alınması sağlanacak.

İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine yan olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hallerde ise taşınmazı kullanan kişiye araştırmacı göre tespit edilen aylık uygulama bedelini icra dairesine yatırmasını emredecek. İhtara rağmen belirlenen bedelin icra dairesine yatırılmaması halinde, ilgili hüküm kıyasen uygulanacak ve ambar edilen layık ihalenin sonucuna tarafından hak sahibine ödenecek. Bu Nedenle gerçekte çoğunlukla karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanırken, ihale kesinleşinceye dek taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği konusunda icra dairesine yol gösteriliyor.

İhalenin feshi davasını açabilecek kişiler arasında sayılan “tapu sicilindeki ilgililer”, “resmi sicillerdeki ilgililer” olarak genişletiliyor. Sınırlı ayni hak sahiplerine de bu davayı açabilme imkanı tanınıyor.

Satmak isteyen alacaklı, borçlu ya da devlete ait sicilde belirli ilgililerle sınırlı ayni yargı sahiplerinin açık havada kalan kişilerce ihalenin feshinin talebi halinde, ihale bedeli üzerinden nispi harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilgili kişilerin mümkün zararına karşılık almak üzere ihale bedelinin yüzde 5’i oranında güvence göstermesi şartı aranacak.

– İcra mahkemesi bir takım hallerde mahkeme yapmadan karar verebilecek

İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi, istek tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacak ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verecek. İhalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde duruşma yapılmadan da karar verilebilecek.

İcra mahkemesi, satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun devlete ait sicilinde belirtilen olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışarıya kalan kişilerce istek edilmesi nedeniyle; satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun devlete ait sicilinde belirtilmiş olan ilgililer ve sınırlı ayni adalet sahipleri dıştan kalan kişiler bakımından feragat sebebiyle; işin esasına girerek talebin reddine karar verirse ihalenin feshini istek edeni, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una değin para cezasına mahkum edecek.

Düzenlemede, para cezasına mahkum edilecek haller açık bir şekilde belirtiliyor. Bu kapsamda ihalenin feshi talebinin, satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun devlete ait sicilinde belirtilen olan ilgililer ve sınırlı ayni adalet sahipleri ile pey sürerek ihaleye iştirak edenler haricen kalan kişilerce istek edilmesi nedeniyle ya da satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun devlete ait sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni yargı sahipleri dıştan kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle ya da işin esasına girilmek suretiyle reddine karar verilmesi halinde ihalenin feshini istek eden, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una dek para cezasına hükümlü edilecek.

İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazırlanmış ülkü getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmeyecek. İhale konusu malın teslim edilemeyeceği ya da teslime hazır ayla getirilemeyeceği durumlarda ihale, icra müdürü tarafından iptal edilerek ihale bedeli alıcısına ödenecek.

İhalenin feshi başvurusunda bulunulabilecek azami sürenin başlangıç tarihi, ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satmak portalında ilan edildiği tarih olacak.

Taşınmazın ihale alıcısı adına kayıt edilmesinden daha sonra terhis işlemi yapılmadan taşınmaza malik olanlara da terhis istek edebilme hakkı tanınıyor.

Teklifle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi nedeniyle, sıra cetvelinin tanzimi üzerine tebligatı bölge yargı sahibinin teminat mukabilinde alacağını tahsil edebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor. Böylece teminat mukabilinde alacağı tahsil olabilmek için sıra cetveline karşı şikayet ve itiraz aşamasına geçilmesine lüzum olmadığı net bir şekilde ortaya konuluyor. öte yandan banka teminat mektubunun “belirsiz” olduğu açıklığa kavuşturuluyor.

– İhale adamakıllı elektronik ortama alınacak

Kanun teklifiyle İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “çocuk teslimi”, “çocukla kişiye özel münasebet tesisine dair ilamın icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması” ve “çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemeyle hem “İhalenin feshi ve farkının tahsili” maddesi de yürürlükten kaldırılıyor. Yasayla, açık artırmada en yüksek teklif verilip de süresi içinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminatın, takip borcu ve satmak masrafları için dosyaya kazanç kaydedileceği düzenleniyor.

İcra ve İflas Kanunu’nda değişim yapılarak ihalenin en ince ayrıntısına kadar elektronik ortama alınması sağlanıyor. Buna ilişkin yönetmelik ile çıkarılması gereken tarife, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak.

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Yargı Bakanlığınca belirlenen il ya da ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Hükümlerin hangi il ya da ilçede ne süre uygulanacağı Hak Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, bu değişikliklerin uygulanmasında dikkate alınacak esaslar belirlendi.

Çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satmak talep edilmiş olmasına rağmen değer takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hallerde tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunlu olacak. Bu vakit içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talep edilmemiş sayılacak.

İhalenin feshine ilişkin değişiklikler, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleriyle Yargıtay’da görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmayacak oysa ihale bedelinin yüzde 10’una dek para cezasına mahkumiyete ilişkin hüküm görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanacak. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında yer alan dosyalar bakımından para cezasının oranına ilişkin değiştirme, kimsesiz bozma nedeni yapılamayacak. Yargıtay değişikliği uygulayarak hükmü düzeltebilecek.

– Madde ihdası

Mecliste grubu bulanan partilerin iki taraflı önergesiyle teklife ihdas edilen maddeyle “kovid-19 izni” ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine Hak Bakanlığı tarafından “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kere uzatılabilir” şeklindeki ibare, “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 defa uzatılabilir” olarak değiştirildi.

Buna tarafından, salgın sebebiyle, açık canice infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı canice infaz kurumunda bulunup da açık cinayet infaz kurumlarına ayrılmaya adalet kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar bahşedilen hükümlülerin bu kapsamdaki müsade süresi 31 Mayıs 2022’ye dek uzatılabilecek.

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle kanunda yer bahşedilen cezalardan birini gerektiren suçtan nedeniyle hakkında millet davası çözülmüş olması halinde, avukatlığa alınma ricası hakkındaki kararın, bu kovuşturmanın ardına kadar bekletilmesine karar verilebilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümünün hepsi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının gerisinde birleşime ara verdi. Aranın gerisinde komisyonun uygun olmaması üstüne Adan, birleşimi 24 Kasım Çarşamba saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir