Binlerce kişiyi ilgilendiren kanun değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

5’inci Yargı Paketi’ni taşıyan kanuna kadar, iş yoğunluğunun ya da personel sayısının artı olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli çalışmasını karşılamak için Yargı Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir “icra başmüdürü” görevlendirilebilecek.

İş yoğunluğunun ya da icra dairesi sayısının pozitif olduğu illerde Hak Bakanlığınca yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir ya da birden pozitif icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri dek başkan yardımcısı bulunacak. Başkan birinci derslik olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa bölünmüş adli adalet dominant ve cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Keza başkanlıkta yeteri dek icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur görevlendirilecek.

Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapacak, yönetimsel işlerine bakacak, mevzuatla verilen görevleri yerine getirecek. Bu hüküm iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanacak.

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARINDA LOKAL MAHKEMEYE YETKİ

İcranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına tarafından bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtaydan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı olarak alınması usulü ise muhafaza edilecek.

Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kesinkes esastan reddine karar verilmesi halinde alacaklının istemi üstüne, başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşısında temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına değin devam edecek.

Haczi yapan memur, sicile belirli mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilecek.

Haczedilmiş oysa muhafaza altına alınmamış mallar satmak talebi üstüne muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına teslime hazırlanmış hale getirilecek, somurtkan takdirde satmak yapılamayacak.

Sicile belirli motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilecek.

1 YIL İÇİNDE HACZOLUNAN MALIN SATIŞINI İSTEYEBİLECEK

Bir taşınır malla ilgili üçüncü kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mülk muhafaza altına alınmayacak. Fakat takibin devamına karar verilirse mal muhafaza altına alınabilecek.

Alacaklı ya da borçlu, hacizden itibaren 1 sene içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme bağlı olacak. Bir yıllık zaman içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme süresi, satmak isteyen alacaklı bakımından bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacak. Satmak talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satmak giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması gerekli olacak.

Sicile belirtilmiş motorlu kara araçları bakımından muhafaza, değer takdiri ve satmak talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunlu olacak.

Kıymet takdiri ve satmak giderlerinin, sicile belirtilen motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satmak talebi vaki olmamış sayılacak.

Satmak talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satmak işlemleri sırasında beceriksiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü kadar satış isteyene 15 jurnal süre verilecek ve bu sürede eksik tedarik tamamlanmazsa satmak talebi vaki olmamış sayılacak.

Belirtilen giderler Hak Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede belirlenecek.

RIZAEN SATIŞ YETKİSİNİN ŞARTLARI

Borçlunun borcunu uyumlu taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da daha sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları kontrat nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek zabıt veya kağıt, damga vergisinden istisna olacak.

Yasayla, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı nedeniyle yetki veriliyor. Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, değer takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satmak işlemlerini durdurarak borçluya 15 günlük zaman verecek. Borçluya bahşedilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin kararına değin geçen sürede alacaklı bakımından satmak isteme süresi işlemeyecek.

Rızai satışta değer, malın muhammen kıymetinin yüzde 90’ına karşılık gelen miktarı ile o malla teminat altına alınan ve satmak isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi artı ise bu miktarı ve hem bu miktara ilave olarak bu aşamaya değin bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 jurnal süre içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, gerekli data ve belgeleri tedarik ettikten sonradan satışın onayı ile malın ödev ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı hemen icra mahkemesine gönderecek. Duruşma, en geç 10 gün içinde yapacağı çözümleme sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak tahsis ve teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Ret kararı verilmesi halinde yatırdığı layık alıcıya iade edilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Kanunda, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümler de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Adalet Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirli gün ve saat aralığında ve önerge verme yoluyla yapılacak. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten millet görevlileri hariç hiç kimse göre görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan eksik olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satış portalında satmak işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine hasar veren internet siteleri hakkında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Çaba Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik satmak portalının işleyişini veya güvenliğini tehlikeye sokan ya da satmak portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan hakiki ve tüzel kişilerin, satış portalına girişi Hak Bakanlığınca 3 ay süreyle engellenecek. Engelleme işlemi, derhal uygulanmaya başlanacak ve satmak portalının ilgili şahısların görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu işleme karşı, bildiri tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh canice hakimliğine başvurulabilecek. Etken, başvuruyu tez olarak karara bağlayacak. Başvurunun üretilmiş olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Öneri verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı ya da iyileştirilmesi için gerekli olan işlemler yapılabilecek. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

HACZEDİLEN MALIN SATIŞINA İLİŞKİN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Yasayla, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilişkin hazırlık işlemleri de baştan belirleniyor.

Buna kadar birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, açılış tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek. Elektronik satış portalında yapılacak bildiri, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en uygun geleni nazarıdikkate alınarak ödev olunacak. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı 50 bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışarıya, taraflar elektronik satmak portalında yer alan bildiri metnini, masrafı kendilerine ait edinmek üzere, diledikleri vasıtalarla bildiri edebilecek. Ama hususi mahiyetteki bu duyuru devlete ait muameleye etki etmeyecek.

İlan edilen metinler arasında çeşitlilik bulunması halinde elektronik satmak portalında bildiri edilen metin başlıca alınacak.

Elektronik satmak portalında yapılacak ilanda şu hususlar yer alacak:

– Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, kayda değer vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgileri,

– Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının gerekli olduğu, teminatın peşin para olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a dek yatırılması gerektiği,

– Gösterilecek teminatın güvence mektubu olduğu takdirde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde 10’unu karşılayacak tutarda belli ve süresiz banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin gerekli olduğu,

– Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine değin satışı yapan icra dairesine başvuru etmelerinin gerekli olduğu,

– Hisseli satışın olası olduğu hallerde açık artırma konusu malı açıklanmış paylarla satın elde etmek isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine başvuru etmelerinin zorunlu olduğu,

– Satış istek eden ve artırmaya bulunma isteyen alacaklı ile ortaklığın satmak suretiyle giderilmesinde artırmaya yeralma isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine dek satışı yapan icra dairesine başvuru etmeleri halinde alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı tedarik kadar kendilerinden teminat alınmayacağı,

– Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek öneri verene ihale edileceği,

– Elektronik satmak portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi artı ise bu miktarı ve hem bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği,

– İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip ilk önce satmak masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben yargı sahiplerine ödeneceği,

– Minimum ihale bedelinin önerge edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek önerge verenin ihale bedelini yatırmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği hallerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki koşullar çerçevesinde her tarafta yapılacağı,

– İhale alıcısının, satmak bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında bildiri edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,

– Satışa katılanların tüm ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,

– İhalenin kesinleşmesi üstüne malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.

İhalenin kesinleşmesi üstüne taşınırın ihale alıcısına teslimi veya sicile belirli malın ihale alıcısı namına tescili, damga vergisi ve katma değerinde vergisinin yatırılmasından sonradan gerçekleştirilecek.

Avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlara temyiz kanun yolu açılıyor. Fakat bu düzenleme, 15 Temmuz 2020’den önce verilmiş belirlenmiş nitelikteki kararlar bakımından uygulanamayacak. Cezası infaz edilmekte olan hükümlüler, bu madde hükümlerinden faydalandığı takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda hükmü veren birincil derece mahkemesince değer biçme yapılacak.

Egemen ve savcılık adaylığına atanma şartlarından, “alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde söylev ve organlarının hareketini teftiş zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak” şartı kaldırılıyor.

CEBRİ İCRA SATIŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle, cebri icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasına paralel olarak haczedilen malların ihale usulü, bununla uyumlu ışık halkası getiriliyor. Buna tarafından, birinci ve ikinci ihale, icra müdürü göre, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üzerinden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek öneri verene ihale edilecek.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması halinde, mülk en yüksek öneri verene ihale edilmiş olacak ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçecek. İcra müdürü artırmanın bitmesinden sonraki birincil meslek gününde artırmanın sonucunu gösteren bir sonuç tutanağı düzenleyerek tutanaktaki bilgileri aynı gün satış portalında duyuru edecek. İhalenin sonucuna ilişkin bu tutanakta, artırmanın ne süre tamamlandığı, en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin ödenmesi gerektiği ya da kanundaki şartların yerine gelmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı hususları belirtilecek.

Satış talebi, önerge verme başladıktan sonra geri alınamayacak ve öneri verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde satış durdurulacak.

İcra müdürü, en düşük ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı ya da teklif verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hallerde, ihalenin yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla saptama edecek. En Düşük ihale bedelinin teklif edilmediği ya da en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hallerde ikinci artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce ilan edilen tarihte başlayacak.

Artırmada, tip çıkmaza ya da bu maddede yazılı koşullar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satış talebinden kalan satmak isteme süresi içinde satmak günü verilmesini talep edebilecek. Satış isteme süresi satmak talebiyle birlikte duracak ve duran bu vakit, ihalenin yapılamadığına veya iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki birincil iş gününde elektronik satmak portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde öneri verilemediğini satış portalı kayıtlarından saptama ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verecek, kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği zamanı gösterecek. Tüm bu hususlar satış portalında duyurulacak. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi, artırma süresinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemeyecek. Bu süre içinde, daha önce en yüksek önerge veren teklifiyle bağlı olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilecek.

TAŞINIR İHALESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER TAŞINMAZLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Hem taşınmazlar hem de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi istek edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini peşin para ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı namına tescil edilmeyecek.

Yasayla, taşınır malların satışına ilişkin yapılan ihale yöntem ve esaslarına karşın bir takım şansın dönmesi, taşınmaz mallar için de geçerli olacak.

Elektronik satmak portalında yapılacak satmak ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla öteki ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekecek. Aksi halde hakları tapu siciliyle değişmez olmadıkça satmak bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacak.

Değer takdirine ilişkin şikayet eksik icra mahkemesine yapılırsa icra mahkemesi belge üzerinde analiz yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı verecek ve masrafını gider avansından yerine getirmek üzere dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine gönderecek. Böylece değer takdirine ilişkin şikayetin yetkili mahkemece bir an önce ele alınması sağlanacak.

İhale alıcısının talebi üstüne icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hallerde ise taşınmazı kullanan kişiye araştırmacı göre saptama edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emredecek. İhtara karşın belirlenen bedelin icra dairesine yatırılmaması halinde, ilgili hüküm kıyasen uygulanacak ve ambar edilen bedel ihalenin sonucuna tarafından hak sahibine ödenecek. Bu Nedenle gerçekte sıklıkla karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanırken, ihale kesinleşinceye dek taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği konusunda icra dairesine yol gösteriliyor.

İhalenin feshi davasını açabilecek kişiler aralarında farzedilen “tapu sicilindeki ilgililer”, “resmi sicillerdeki ilgililer” olarak genişletiliyor. Sınırlı ayni yargı sahiplerine de bu davayı açabilme imkanı tanınıyor.

Satmak isteyen alacaklı, borçlu veya resmi sicilde kayıtlı ilgililerle sınırlı ayni adalet sahiplerinin açık havada kalan kişilerce ihalenin feshinin talebi halinde, ihale bedeli üzerinden nispi harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilgili şahısların muhtemel zararına karşılık elde etmek üzere ihale bedelinin yüzde 5’i oranında güvence göstermesi şartı aranacak.

İCRA MAHKEMESİ BAZI HALLERDE DURUŞMA YAPMADAN KARAR VEREBİLECEK

İhalenin feshi talebi üstüne icra mahkemesi, istek tarihinden itibaren 20 gün içinde mahkeme yapacak ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verecek. İhalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde duruşma yapılmadan da karar verilebilecek.

İcra mahkemesi, satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun devlete ait sicilinde açıklanmış olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dıştan kalan kişilerce istek edilmesi nedeniyle; satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde belirtilen olan ilgililer ve sınırlı ayni yargı sahipleri haricen kalan kişiler bakımından feragat sebebiyle; işin esasına girerek talebin reddine karar verirse ihalenin feshini istek edeni, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına hükümlü edecek.

Düzenlemede para cezasına hükümlü edilecek haller açık bir şekilde belirtiliyor. Bu kapsamda ihalenin feshi talebinin, satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde belirtilmiş olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürerek ihaleye iştirak edenler dıştan kalan kişilerce istek edilmesi sebebiyle ya da satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde belirtilen olan ilgililer ve sınırlı ayni adalet sahipleri açık havada kalan kişiler bakımından feragat sebebiyle ya da işin esasına girilmek suretiyle reddine karar verilmesi halinde ihalenin feshini talep eden, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına hükümlü edilecek.

İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mülk alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazırlanmış ayla getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmeyecek. İhale konusu malın teslim edilemeyeceği ya da teslime hazır ışık halkası getirilemeyeceği durumlarda ihale, icra müdürü göre iptal edilerek ihale bedeli alıcısına ödenecek.

İhalenin feshi talebinde bulunulabilecek azami sürenin açılış tarihi, ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satmak portalında bildiri edildiği tarih olacak.

Taşınmazın ihale alıcısı namına kayıt edilmesinden daha sonra tahliye işlemi yapılmadan taşınmaza malik olanlara da terhis talep edebilme hakkı tanınıyor.

Kanunla, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla, sıra cetvelinin tanzimi üzerine tebligatı bölge adalet sahibinin teminat mukabilinde alacağını tahsil edebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor. Böylece güvence mukabilinde alacağı tahsil olabilmek için sıra cetveline karşı şikayet ve itiraz aşamasına geçilmesine gerek olmadığı net bir şekilde ortaya konuluyor. öte taraftan banka teminat mektubunun “süresiz” olduğu açıklığa kavuşturuluyor.

İHALE TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMA ALINACAK

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’nda bulunan “çocuk teslimi”, “çocukla kişisel münasebet tesisine dair ilamın icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması” ve “çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemeyle ayrıca “İhalenin feshi ve farkının tahsili” maddesi de yürürlükten kaldırılıyor. Yasayla, açık artırmada en yüksek teklif verilip de süresi içinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminatın, peşine düşüp takip borcu ve satmak masrafları için dosyaya kazanç kaydedileceği düzenleniyor.

Düzenlemeyle, İcra ve İflas Kanunu’nda değiştirme yapılarak ihalenin adamakıllı elektronik ortama alınması sağlanıyor. Buna ilişkin yönetmelik ile çıkarılması gereken tarife, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak.

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Yargı Bakanlığınca belirlenen il ya da ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Hükümlerin hangi il veya ilçede ne süre uygulanacağı Yargı Bakanlığının devlete ait internet sitesinde duyurulacak.

Çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış istek edilmiş olmasına karşın değer takdiri ile muhafaza ve satmak giderlerinin tamamının yatırılmadığı hallerde tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması gerekli olacak. Bu zaman içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talep edilmemiş sayılacak.

İhalenin feshine ilişkin şansın dönmesi, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birincil derece mahkemeleri ve alan adliye mahkemeleriyle Yargıtayda görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmayacak. Oysa, ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına mahkumiyete ilişkin hüküm görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanacak. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında bulunan dosyalar bakımından para cezasının oranına ilişkin değişim, tek başına bozma nedeni yapılamayacak. Yargıtay değişikliği uygulayarak hükmü düzeltebilecek.

“Kovid-19 izni” ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Yargı Bakanlığı tarafından “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir” şeklindeki ibare, “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kere uzatılabilir” olarak değiştiriliyor. Buna tarafından, salgın nedeniyle, açık suç oluşturan infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı cinayet infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya adalet kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki müsade süresi 31 Mayıs 2022’ye dek uzatılabilecek.

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kanunda yer verilen cezalardan birini gerektiren suçtan nedeniyle hakkında millet davası gevşemiş olması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın ardına kadar bekletilmesine karar verilebilecek.

Kanun’a tarafından, icra başmüdürlerine ilave yargı hizmetleri tazminatı ödenecek.

Keşif ve icra işlemine alt olmaksızın dominant ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, çözümleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak. Bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında esas alınan 200 gösterge rakamı 275’e çıkarılacak.

ÇOCUKLARA DAİR DÜZENLEMELER

Türk Uygar Kanunu’nda çocuğun üstün yararı gözetilerek, kişisel ilişki kurulmasına dair karara tutarsız davranılmasının önlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Bireysel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine tutarsız olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne ya da babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara öğüt edilecek.

Çocuk Koruma Kanunu’na, “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması” başlıklı dördüncü kısım ekleniyor.

Yasayla çocuk teslimi ya da çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya önlem kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Hak Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Yargı Bakanlığınca, müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecek.

Müdürlük bulunmayan yerlerde bu kısım zarfında yer alan görevler, Yargı Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü göre yerine getirilecek.

İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun ikâmetgâh yeri müdürlüğü yetkili olacak.

İlam ve tedbir kararları müdürlükçe görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve kılavuz öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecek.

İlam ve tedbir kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler kadar halk kurum ve kuruluşlarında görevli, uzmanların yer aldığı bir görevli listesi oluşturulacak. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilecek. Bu listede yer alan bilirkişi ve öğretmenlerin devir yapacakları yer ve tarihler müdürlükler göre belirlenecek.

ÇOCUĞUN TESLİMİNE DAİR İŞLEMLER

Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararları, yükümlüsü kadar rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya önlem kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi bölge müdürlük, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek ve müdürlük kadar belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere çocuğun belirlenen yere getirilmesini anında bildirecek, bu bildirimin yapıldığını ya da yükümlüyle iletişim kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Yükümlü çocuğu getirmeyeceğini açıklama ederse yahut çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlük, anında yükümlüye, çocuğun teslimine dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen veya yükümlünün haklı mazereti nedeniyle müdürlükçe alınan çocuk, hak sahibine teslim edilecek.

Mesul, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak adalet sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan takviye istenebilecek. Kolluk birimleri, güç kullanma dahil bu konudaki talepleri derhal yerine getirecek. Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebliğine gerek olmaksızın bu hükümleri uygulayacak.

Çocuk, yargı sahibine teslim edildikten sonra sorumlu haklı bir sebep olmaksızın çocuğu baştan alırsa hem yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye veya teslim emri tebliğine gerek olmaksızın çocuk adalet sahibine teslim edilecek.

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI İŞLEMLERİ

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararları yükümlüsü kadar rızasıyla yerine getirilmediği takdirde yargı sahibi, ilam ya da önlem kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi bölge müdürlük, her türlü irtibat vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, ilam veya önlem kararında kayıtlı gün ve saatte, gün ve saat belirtilmemişse müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte adalet sahibine teslim edilmek üzere çocuğun müdürlük tarafından belirlenen yere getirilmesini hemencecik bildirecek, bu bildirimin yapıldığını veya yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Yükümlüyle irtibat kurulmayacak veya mesul çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse yahut belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk adalet sahibine teslim edilecek, adalet sahibine ilam veya önlem kararında kayıtlı sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler hariç almak üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak beyanname edilecek. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse hak sahibi hakkında müdürlük tarafından suç duyurusunda bulunulacak ve müteakip işlem hakkında yükümlü bilgilendirilecek.

Bireysel ilişki kurulmasından sonradan adalet sahibi tarafından teslim yerine getirilen çocuğun yükümlüye veya yükümlünün belirlediği kişiye teslimi muhtemel olmazsa çocuk hak sahibinde bırakılacak. Bu da mümkün olmazsa müdürlüğün talebi üstüne, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce çocuğun geçici olarak barınmasına yönelik tedbirler alınacak.

Sorumlu haklı mazereti nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınmasını talep ederse gerektiğinde yargı sahibi de hazırlanmış bulundurulmak suretiyle çocuk müdürlük göre yükümlüden alınarak yargı sahibine teslim edilecek.

Adalet sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden en az 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılmış olarak, elektronik ortamda veya başvuru aşamasında beyan ettiği iletişim kanalıyla bildirecek. Yargı sahibinin bildirimde bulunmadığı ya da gelemeyeceğini bildirdiği hallerde bu husus ve çocuğu emirde belirtilen yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilecek. Bu işlemler tutanak altına alınacak.

İLK AYKIRILIKTA DANIŞMANLIK TEDBİRİ

Kanunla, çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi nedeniyle müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince, çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Yükümlünün teslim emrine ilk aykırı hareketinde müdürlük mesul hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden istek edecek.

İlam ya da tedbir kararını rızasıyla yerine getirdiğini bahis eden mesul, yapılan bildirimin ya da bu bildirim yapılamamışsa gönderilen teslim emrinin haksız olduğunu, süresi içinde şikayet aracılığıyla ileri sürebilecek.

Çocuğun mesken yerinin değişmesi halinde dosya resen ilgili yer müdürlüğüne gönderilecek ve ilgili müdürlük işlemlere kaldığı yerden devam edecek. Bu müdürlük, dosyadaki teslim emri kapsamında yalnızca teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye bildiri edecek. Teslim yeri değişikliği hak sahibine her türlü irtibat vasıtasıyla bildirilecek.

Yargı sahibi veya teslim yükümlüsü hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşısında Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gizlilik kararı ya da diğer bir tedbire karar verilmesi halinde teslim işlemleri bu kararlar dikkate alınarak yerine getirilecek.

Yargı sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden asgari 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği halde haklı bir mazeret olmaksızın art arda 2 kere veya bir yılda 3 kere gelmezse müdürlük göre dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hale gelmesine karar verilecek.

Teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü en az 1 yıl baştan başa emrin gereğini usulüne uygun bir şekilde yerine getirecek ve müteakip dönemde de bireysel ilişki kurulmasına dair duruşma kararına yerinde hareket edeceğini vaat ederse müdürlük, ilgili uzmanın kanaatini de alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz ayla gelmesine karar verebilecek. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye beyanname edilecek. Mesul bu taahhüdünü yerine getirmezse hak sahibinin talebiyle yükümlüye aracısız teslim emri bildirilecek.

ÇOCUK TESLİMİ İÇİN VALİLİKLER VE BELEDİYELER TARAFINDAN ELVERİŞLİ MEKANLAR BELİRLENECEK

Çocuk Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle teslim mekanlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna kadar, çocuk teslimi ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, Adli Takviye ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek.

Teslim işlemleri için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler ve belediyeler tarafından elverişli teslim mekanları belirlenecek, yahut oluşturulacak, araç görev edilecek ve sürücü görevlendirilecek.

Teslim mekanlarının belirlenmesinde, oluşturulmasında, tefrişinde, bu mekanların güvenliğinin sağlanmasında ve teslim hizmetlerinin sunumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, müdürlüğe her türlü desteği sağlayacak.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair müdürlükçe yapılan işlem ve bahşedilen kararlara karşı, öğrenme ya da beyanat tarihinden itibaren bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikayette bulunulabilecek.

Mahkeme, yapılan işlemlerin yerine getirilmesini durdurabilecek veya dosya üzerinden gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar verecek.

Şikayet üstüne verilen karara karşısında, tebliğden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebilecek. İtiraz merci, bir hafta içinde kararını oluşturacak, itirazı yerinde görürse işin esası hakkında karar verecek. İtiraz üstüne verilen karar, emin karar olacak.

ÇOCUK TESLİMİNDE AYKIRI HAREKET EDENLERE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üstüne, fiil kabahat teşkil etse zeka, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak.

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üstüne, 3 günden 10 güne dek disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

Bireysel ilişki kurulması için kendisine çocuk teslim edilen yargı sahibi, ilam ya da tedbir kararında belirli sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmezse, fiil kabahat teşkil etse deha, 3 avuç içi değin disiplin hapsi ile cezalandırılacak. Şikayete bakacak görevli ve yetkili duruşma, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesi olacak.

Disiplin hapsi ile cezalandırmaya ilişkin kararlar, kesinleşmesini müteakip cumhuriyet başsavcılığı kadar infaz edilecek. Bu kararlar kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten daha sonra yerine getirilemeyecek. Şikayetten vazgeçilmesi halinde veya çocuğun velayet hakkı sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve tüm sonuçlarıyla beraber ceza düşecek. Aile mahkemesince bahşedilen kararlara karşı, ilgili maddeler uyarınca itiraz edilebilecek.

Çocuğun bilirkişi ya da öğretmen göre yükümlüden ya da adalet sahibinden teslim alındığı veya diğerine teslim edildiği sırada kayda alınan ses ya da görüntülerin internet ortamında yayınlanması nedeniyle şahsiyet haklarının ihlal edildiğini iddia eden ilgililer, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Çaba Edilmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesini isteyebilecek.

GİDERLERİN KARŞILANMASI

Kanunla, çocuk teslimi ya da çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair kararların yerine getirilmesi için adalet sahibinin katlanması gereken mali külfet ortadan kaldırılıyor.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, Harçlar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca alınması gereken bütün harçlardan istisna olacak. Hem bu meslek ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak bütün masraflar, avukatlık ücreti hariç Hak Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gerçekleştirmek üzere görevlendirilen bilirkişi ve öğretmenlere bu kapsamda doğrusu devir yaptıkları her teslim işlemi için, görevlendirilen öteki kişilere ise bu kapsamda tayin yaptıkları her gün için (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir ücret ve kesinti yapılmayacak. Bu ödemelerden kadrolu ya da sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen bütün personel yararlanacak.

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Yasal Istikamet ve Kapsamına Dair Kanun’un, kararların yerine getirilmesi hükmünde de değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda çocuğun iadesine ya da şahsi ilişki kurulmasına dair ilamlar, teslim emri tebliğ edilmeksizin yerine getirilecek.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE HACİZ TALEBİ 2 YILDAN 5 YILA ÇIKARILIYOR

Yasayla abonelik sözleşmelerinde haciz talebi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’da da değişim yapıldı.

Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 5 yıl içinde haciz istek edilmezse takip düşecek. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması halinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine dek geçen vakit hesaba katılmayacak.

Yorum yapın