Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi komisyonunda kabul edildi

Teklife göre, Akıl ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen değişiklikle, sadece bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya karşın hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme, bütün eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Bu düzenleme ile telif hakkı sahipleri göre izinsiz kullanımları alıkoymak nedeniyle öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar, 6 aydan 2 yıla değin hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçesi de dikkate alınarak, orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun hukuki statüleri oluşturuluyor.

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, ambar ve temiz su havuzu kurulumu için karada kaçınılmaz gereklilik alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine müşterek olmadığı takdirde “halk kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı” düzenlemesinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2024 olarak belirleniyor.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikle, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılıyor.

İşlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları gereğince taahhüt edilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere getirilmiş hükümler de yürürlükten kaldırılıyor.

– Mesleki eğitim stajına devlet katkısı

Mesleki eğitim merkezlerinde 12. sınıfta olan öğrencilerin ücreti, en düşük ücretin yüzde 50’sinden altında olamayacak.

Mesleklerinde minimum 10 sene sanatçı olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına aracısız katılabilecek.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki mektep ve kurumlarda öğrenim görebilen öğrencilere ödenebilecek minimum ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üstünde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına aralıksız öğrencilere ise ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 10 eğitim ve öğretim yılına değin uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

– Ayarı içten olmayan ölçü aletleri

Ölçüler ve Akort Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ani muayenelerde ya da ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üstüne yapılan şikayet muayenelerinde ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine kadar 270 liradan 2 bin 700 liraya değin idari para cezası verilecek.

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Ancak ayarın içten olmaması durumu ölçü aleti sahibi aleyhine netice doğuruyorsa bu kişilere yönetimle ilgili para cezası verilmeyecek ve ölçü aletlerine el konulmayacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların müşterek alanında kullanıldığı dikkate alındığında “damgası kopmuş veya bozulmuş ölçü aletini kullanım” fiili ile “ayarı dürüst olmayan ölçü aletini yararlanma” fiili için dağılma şirketi ve abone konumundaki vatandaşa aracısız olarak hata atfedilemeyecek ve idari para cezası uygulanmayacak; ancak ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında operasyon tesis edilebilecek.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bir takım limanların işletme hakkı verilmesi ya da devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, başvuru formu gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla değin uzatılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde “Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” kurulacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Veri ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.

Buna tarafından, gaz arzı, bedel iadelerinin gecikmesi gibi tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan alıcı mağduriyetlerinin tazminine ilişkin yöntem ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu göre belirlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve talep güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumluluk sahibi; bu kapsamda piyasada faaliyet bildiren lisans sahibi bütün tüzel kişiler, arz güvenliğine yönelik olarak alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere katkı maddesi sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla sorumlu olacak.

Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı’nın ilki, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir sene içinde elde etmek üzere, her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Taktik ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) görüşleri de alınarak Bakanlık göre hazırlanarak yayımlanacak. Bakanlık, Türkiye Milli Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, esnek alıştırma saat ve şartlarına düzenli olarak Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını merkez açık havada da yürütmesi, sağlanan takviye ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanılması hedefleniyor. Buna kadar, bölgede bulunan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam egzersiz sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de kazanç vergisi stopajı teşviki zarfında değerlendirilecek. Yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı, Cumhurbaşkanı, belirleyeceği yöresel ve/ya da sektörel alanlarda yüzde 75’e dek artırabilecek.

Teklifle, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle lisanssız imal tesislerinin dağılım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanmaları öngörülüyor. İletim seviyesinden bağlanacak imal tesislerinin mahsuplaşma işlemlerinin yapılabilmesi için de Elektrik Piyasası Kanunu ile düzenli olacak şekilde değişikliğe gidiliyor.

– Yeniden Yapılanma ajanslarının alacakları

Kalkınma ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden yoksun kalması ve belediyelerin eksik katkı maddesi payı ödeyerek borçlu duruma düşmesinin önlenmesi için düzenlemeye gidiliyor. Buna kadar, Yeniden Yapılanma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun’dan “borçlanma” ifadesi çıkarılıyor. Ajansın laf konusu yasadan kaynaklanan alacakları için uygulanacak takvim temerrüt faizi oranı için Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un uygulanacağı hüküm altına alınıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanunu’na eklenen maddeye göre, herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik veya ihtiyarlık aylığı alanlardan, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında devir alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kadar pozitif veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecek ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek. Bu hükmün uygulanması nedeniyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Bu kapsamdaki kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirli şartları haiz olmaları kaydıyla bu düzenleme ile diğer kanunlar gereğince sağlanan prim özendirme, yardım ve indirimlerinden yararlandırılacak ve kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, yardım ve indirimlerinden usulüne uygun bir şekilde yararlanılmış sayılacak. Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten önce SGK kadar tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek, yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamayacak ve yararlanılmış olan prim özendirme, yardım ve indirimleri değiştirilemeyecek.

Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği dilekçe proje destekleri kapsamına alınıyor.

Ayrıca aynı kanunda enerji verimliliği tatbik proje desteklerinden faydalanmak isteyenlerin kapsamının belirlenmesi amacıyla “uygulama sahibi”, enerji verimliliği kullanım proje desteklerine başvurmak isteyen sanayi, yapı, tarım ve hizmet sektörlerinde etkinlik belirten hakiki ya da tüzel kişiler olarak tanımlanıyor.

Enerji maliyetlerini yıkmak için koymak isteyen laf konusu sektörlerin hibe veya faiz desteği biçiminde desteklenmesine olanak sağlanıyor. Buna tarafından, bu kapsamdaki destekler hibe ya da faiz desteği şeklinde verilecek, verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı verilen dilekçe sahipleri bu projelerini iki sene içinde uygulayacak.

– Canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla çaba

Teklifle, canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla çaba edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun saptama edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayınlama, kısım, birim ile ilgili olarak (URL ve güya şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Yönetim Kurulu kadar karar verilecek. Oysa teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı ya da ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Uğraş Edilmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Bu karara karşısında bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili meslek ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde yönetimle ilgili birim kurulacak ve TFF Başkanı, bu madde kapsamındaki yetkisini yönetimsel birimde tayin alacak kişilere devredebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayınlama hakkı sahibinin talebi üzerine de bu hüküm uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayınlama hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye bildirilmesi gerekli olacak.

– Elektrikli vasıta ve çok miktar istasyonları

Elektrik Piyasası Kanunu’na, “Çok Miktar Hizmeti” başlığı aşağıda elektrikli araç ve çok miktar istasyonlarına ilişkin kavramlar ekleniyor. Kanunda, “birlikte çalışabilirlik”, “elektrikli vasıta”, “sadakat sözleşmesi”, “sertifika”, “sorumluluk ağı”, “sorumluluk ağı işletmecisi”, “sıkıntı hizmeti”, “çok miktar istasyonu”, “sorumluluk istasyonu işletmecisi” ve “serbest erişim platformu” kavramları tanımlanıyor.

Elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşviki nedeniyle maliyetlere yönelik bir çalışma yapılacak. Zorunlu olan abone grubu için olağan tüketim miktarına uygun bir aşama belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler, bu kademe üzerinde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

Teklifle “Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu ve Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Imal Gelişim Planı Çalışmaları” yerine, genel enerji dengesini dikkate alan ve daha geniş ayrıntılı, gelecek 20 yıldan daha uzun dönemi kapsayan “Türkiye Ulusal Enerji Planı Çalışması” tanımı yapıldı.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması, her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Taktik ve Bütçe Başkanlığı, Define ve Maliye Bakanlığı ve kurum görüşleri de içerlemek suretiyle Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı göre hazırlanarak yayımlanacak.

Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak orta uzun dönemde talep güvenliğinin sağlanmasını teminen kapasite tahsisi yarışmaları düzenleyebilecek. Kapasite tahsisi yarışmaları kapsamında kurulacak imal tesisleri için Bakanlık kadar Türk lirası olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek asgari fiyat, müsabaka şartlarında belirlenecek süre her tarafında YEK Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanacak.

TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması sebebiyle oluşabilecek yöresel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere emrindeki hizmetler anlaşmaları zarfında yeni imal tesisi yaptırmak veya mevcut imal tesislerinin kapasitelerini kiralamak nedeniyle ihale yapabilecek.

– Şarj hizmetinin sunulması

Teklifle elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli vasıta ekosisteminin ve bu sisteme dayalı tatmin edici ve sürdürülebilir elektrikli vasıta yük altyapısı ile bağımsızlık piyasanın tesis edilmesi amacıyla piyasa faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yöntem ve esaslar belirleniyor.

Buna tarafından Elektrik Piyasası Kanunu’na getirilen ilave madde ile sıkıntı hizmeti; kurum kadar ticari amaçlı olmamak üzere belirlenen istisnalar açık havada, çok miktar ağı işletmeci lisansı dahilinde kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler uyarınca yürütülecek. Yük ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı çok miktar ağına bağlı çok miktar istasyonu kurulması ya da işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında sorumluluk istasyonu kurdurulması ya da işlettirilmesi ile elektrikli vasıta kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme yargı ve yetkisine sahip olacak.

Sorumluluk hizmetinin sağlanmasında asli yükümlülük şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak. Çok Miktar hizmetinin, sertifikalı çok miktar istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

Sorumluluk hizmeti fiyatı, kurum tarafından hazırlanan usul ve esaslar zarfında serbestçe belirlenecek. Sıkıntı hizmeti fiyatı, rekabeti bozucu veya kısıtlayıcı veya sorumluluk hizmeti sağlanmasını bozucu ya da aksatıcı olmayacak. Çok Miktar hizmeti fiyatının belirlenmesinde şarj istasyonu kurulması ve sorumluluk ağı oluşturulmasına yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım maliyetleri ve benzeri maliyetler ile vergi, pay, fon gibi hukuki yükümlülükler ve akılcı ölçüde karlılık dikkate alınacak. Belirlenen çok miktar hizmeti fiyatı sorumluluk istasyonlarında ve sıkıntı ağı işletmeci lisans sahibi göre dijital mecralarda duyuru edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar zarfında dağılım şirketleri, sorumluluk ağı işletmecisi ile elektrikli vasıta üreticisi ve ithalatçılarından temin ettiği verilerden yararlanarak her iki yılda bir, elektrikli araç kullanımı gelişimi ve sıkıntı altyapısı ihtiyacına karşın projeksiyonlar hazırlayacak.

Halihazırda sorumluluk hizmeti faaliyeti bildiren kişiler, EPDK göre çıkarılacak yönetmelik ve düzenlemelerin yürürlüğe girişinden itibaren dört ay içerisinde durumlarını kanuna uygun hale getirecek.

Teklifle; Türk Petrol Kanunu’nda değişikliğe gidilerek petrol hakkının elde edilmesi için yapılan kullanım ve ruhsatlandırma usulüne ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce başvuruların değerlendirmeye tutulduğu 90 jurnal zaman 60 güne indirilecek.

– Kahramanmaraş’ta OSB alanları belirlendi

Teklife ihdas edilen madde ile Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, “Erkenez”, “Aksu” ve “Türkoğlu 2” adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak duyuru edilecek.

Belirlenen alanlarda minimum müşterek tatbik alanı oranı ve sağlık durumu koruma bandı mesafesi şartı aranmayacak. Bu OSB alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar planından gelen müktesep hakları korunacak. Kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicili kaydı ile OSB’ler tüzel şahsiyet kazanacak.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir