Emekli ve memura ek zamda yeni gelişme! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara tarafından emeklilerin en düşük maaşı 2 bin 500 lira olurken memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave süre yapıldı. İlave yükselme nedeniyle oluşacak fark ilerleyen haftalarda hesaplara yatacak. İlave maaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadar belirlenen bir zamanda hesaplara yatacak.

Yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Buna tarafından, banka nezdindeki tanıdık olmayan ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mülk, adalet ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

Vergi kanunları gereğince iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında güvence alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te açıklanmış bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlandı. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine dek kısmen ödeme yapılabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

– BES’TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLDU

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak emin olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltildi.

Buna göre, patron kadar ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına kişisel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30’una karşılık gelen tutar, şirketler kadar emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler başlıca alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek. Bir iştirakçi için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı maddesi paylarının toplamı, ilgili yıllık yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Anılan sınırı aşan katkı maddesi payları için bakanlığın yerinde görüşüyle, kurumca belirlenecek yöntem ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı maddesi payının ödendiği yılı peşine düşüp takip eden yıllık yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin öteki kalemlerine hiçbir şekilde transfer yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı ayrı peşine düşüp takip edilecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına karşın yapılan düzenleme, sistemde bulunan katılımcılara da uygulanacak.

– TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Kanuna kadar, BOTAŞ göre bakanlık görüşleri içerlemek kaydıyla yöresel ve iklimsel şartlar dikkate alınarak il ya da bölge bazında aşamalı doğal gaz satmak fiyatı uygulanabilecek.

Kanunla, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na “Ilave fiyat farkı ve/ya da sözleşmelerin devri” başlıklı madde eklenecek. Türkiye ve dünyada çiğ madde temininde ve arz zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki umulmayan artışlar sebebiyle 1 Aralık 2021’den önce Halk İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.

1 Temmuz-31 Aralık 2021’de gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021’de ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021’den önce ihale edilen işlerde ise Haziran 2021’e ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve anlaşma fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üstüne sözleşmesine kadar hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ilave fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde ödev alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, ödev tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi müşterek teşebbüs göre yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında görev ya da hisse devirlerinde birincil ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenleme kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, mahsul ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi ya da sözleşmenin devri için idareye tatbik süreleri ile tahsis işlemlerinin tamamlanacağı zaman dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Millet İhale Kanunu’ndan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun bir şekilde ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Toplu Ev İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021’den önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sürekli sözleşmelerle ilgili olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine karşın Cumhurbaşkanı kadar düzenlemeler yapılabilecek.

Ulus kurumu niteliğinde iş kuruluşları ve üstteki birliklerinin taraf olduğu ya da bu kuruluş ya da birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mülk ve hizmet alımı ile üretim işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, maddeye kadar fiyat farkı ödenebilmesine karşın ilgili kuruluş ya da üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

– TL VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Yasayla Millet Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek.

Finansal istikrara katkı sağlamak ve hakiki şahısların mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşısında desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 aralarında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel düzen devlet iç borçlanma senedi ve peşin para kaynak aktarımı için bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere tahsis eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak hakiki kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda takviye olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye ya da 31 Aralık 2023’e değin uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Define ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması dahilinde Merkez Bankası ve bankalardan zorunlu veri ve bilgiyi talep edebilecek. Merkez Bankası ya da bankalar, istek edilen data ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlü olacak. Data ve bilginin bu amaç çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde diğer kanunlardaki engelleyici ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası tarafından aktarılacak desteğin yargı sahipliğinin tespitiyle desteğin içten ve tam hesaplanmasından, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumlu olacak. Hileli olarak verildiği tespit edilen yardım tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a kadar hesaplanacak geç kalma zammıyla birlikte laf konusu kanun hükümlerine kadar tahsil edilecek.

– GELİR VE AYLIK ÖDEMESİ ASGARİ 2500 LİRA OLACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Durumu Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık en düşük ödeme tutarı 2500 liraya yükseltildi.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na tarafından, bütün mükellefiyete yan teşebbüs sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Yasayla girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanacak.

Girişim sermayesi dışındaki öteki yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. Söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile öteki kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

– Kurumlar vergisi oranı yüzde 19 olarak uygulanacak

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen imal faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Kanunla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de de değişikliğe gidildi. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Karşın Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile ulus görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022’deki dönem için uygulanacak olan çoğalma oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Bu oranın benzer döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak.

Böylece laf konusu toplu sözleşmeye göre, 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022’den geçerli almak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95’e çıkarıldı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir