Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda teklifin kabul edilen maddelerine göre, Halk İhale Sözleşmeleri Kanunu’na, “Ilave fiyat farkı ve/ya da sözleşmelerin devri” başlıklı madde eklenecek.

Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve arz zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki umulmayan artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021’den önce Kamu İhale Kanunu’na kadar ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli ya da yürürlükten önce fesih ya da tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mülk, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.

1 Temmuz-31 Aralık 2021’de gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021’de ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021’den önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021’e ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve kontrat fiyatları kullanılarak, yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ek olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayıyla devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde ödev alacaklarda birincil ihaledeki koşullar, görev tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi ortak teşebbüs göre yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında tayin veya hisse devirlerinde birincil ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenleme dahilinde ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ilave fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru formu süreleri ile tahsis işlemlerinin tamamlanacağı vakit dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ulus İhale Kanunu’ndan istisna edilen mülk ve hizmet alımları ile üretim işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler göre bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021’den önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devamlı sözleşmelerle ilgili olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına tarafından gerçekleştirilemeyen meslek miktarı için vakit uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı göre düzenlemeler yapılabilecek.

Ulus kurumu özelliğinde iş kuruluşları ve üstteki birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş ya da birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile üretim işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine karşın ilgili kuruluş ya da üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

– TL VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek.

Finansal istikrara katkı maddesi karşılamak ve hakiki şahısların mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşısında teşvik etmek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri aralarında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına peşin para kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek bono tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel düzen devlet iç borca girme senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Define ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak hakiki kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda takviye olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin yöntem ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023’e dek uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması zarfında Merkez Bankası ve bankalardan zorunlu data ve bilgiyi istek edebilecek. Merkez Bankası veya bankalar, talep edilen bilgi ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle mesul olacak. Data ve bilginin bu maksat çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde diğer kanunlardaki engelleyici ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası kadar aktarılacak desteğin adalet sahipliğinin tespitiyle desteğin dürüst ve bütün hesaplanmasından, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumlu olacak. Hileli olarak verildiği tespit edilen takviye tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a tarafından hesaplanacak geç kalma zammıyla birlikte laf konusu kanun hükümlerine kadar tahsil edilecek.

Bu düzenleme, 21 Aralık 2021’den itibaren geçerli edinmek üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– GELİR VE AYLIK ÖDEMESİ ASGARİ 2500 LİRA OLACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık minimum ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na kadar, tam mükellefiyete yan teşebbüs sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna öteki fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Düzenlemeyle teşebbüs sermayesi dışındaki öteki yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanacak.

Girişim sermayesi dışındaki öteki yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. Laf konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile öteki kıymetli madenler ve bunlara dayalı anapara piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

– KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 19

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların laf konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olacak.

Teklifle, 375 sayılı KHK’da değişikliğe gidilecek. Buna tarafından, Millet Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Parasal ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile millet görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022’deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltilecek ve bu oranın benzer döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Bu Nedenle söz konusu toplu sözleşmeye kadar 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022’den geçerli edinmek üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95’e çıkarılacak.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin yürürlüğü taşıyan son maddesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının peşinde oylama işlemine geçmeden önce birleşime ara verdi.

Adan, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir