Milyonların gözü bu karardaydı! Meclis’ten geçerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulu’nda memur ve emeklilerinin maaşlarını, Bireysel Emeklilikte devlet katkısına karşın düzenleme içeren teklif kabul edildi. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 77 milletvekilinin imzasını taşıyan önerge Merkez Bankası, millet memur ve emeklilerini ilgilendiren düzenlemeler bulunuyor.

Yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, banka nezdindeki tanıdık olmayan ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mülk, yargı ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz konulamayacak.

Ödenti kanunları gereğince iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te belirtilmiş bir zaman bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanıyor. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine dek kısmen ödeme yapılabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

Milyonların gözü bu karardaydı! Meclis'ten geçerek yasalaştı

– BES’TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLUYOR

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belirli olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltilecek.

Buna göre, patron kadar ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı maddesi paylarının yüzde 30’una karşılık gelen miktar, şirketler göre emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, tanıdık olmayan para cinsinden yapılan katkı maddesi payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a değin indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler yoluyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek. Bir katılımcı için bir yıllık yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına başlıca teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Anılan sınırı aşan katkı maddesi payları için bakanlığın yerinde görüşüyle, kurumca belirlenecek yöntem ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı maddesi payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin öteki kalemlerine hiçbir şekilde transfer yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da istek etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına karşın yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

Milyonların gözü bu karardaydı! Meclis'ten geçerek yasalaştı

– TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Kanuna kadar, BOTAŞ göre bakanlık görüşleri içerlemek kaydıyla yöresel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il ya da bölge bazında aşamalı doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Kanunla, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na “Ilave fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı madde eklenecek. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve arz zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki umulmayan artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021’den önce Halk İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devamlı veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.

1 Temmuz-31 Aralık 2021’de gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021’de ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu avuç içi ait endeks, 1 Temmuz 2021’den önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021’e ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve kontrat fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine tarafından hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ilave fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde atama alacaklarda ilk ihaledeki koşullar, görev tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi müşterek girişim göre yürütülen sözleşmelerde ortaklar aralarında tayin ya da hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenleme kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, mahsul ve girdileri, ilave fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye dilekçe süreleri ile tayin işlemlerinin tamamlanacağı vakit dahil ilave fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Halk İhale Kanunu’ndan istisna edilen mülk ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler kadar bu maddeye uygun bir şekilde ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Toplu Ev İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021’den önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aralıksız sözleşmelerle ilgili olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen meslek miktarı için zaman uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kadar düzenlemeler yapılabilecek.

Halk kurumu özelliğinde iş kuruluşları ve üstteki birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş ya da birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

Milyonların gözü bu karardaydı! Meclis'ten geçerek yasalaştı

– TL VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Yasayla Halk Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek.

Finansal istikrara katkı maddesi temin etmek ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına aleyhinde teşvik etmek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 aralarında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek tahvil tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek yardım tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak reel kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Define ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması zarfında Merkez Bankası ve bankalardan zorunlu veri ve bilgiyi istek edebilecek. Merkez Bankası ya da bankalar, talep edilen bilgi ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle mesul olacak. Veri ve bilginin bu gaye çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası tarafından aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespitiyle desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumlu olacak. Hileli olarak verildiği saptama edilen yardım tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe dek Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre hesaplanacak geç kalma zammıyla birlikte söz konusu kanun hükümlerine tarafından tahsil edilecek.

Bu düzenleme, 21 Aralık 2021’den itibaren geçerli elde etmek üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– GELİR VE AYLIK ÖDEMESİ ASGARİ 2500 LİRA OLACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kazanç ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık en düşük ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam mükellefiyete alt teşebbüs sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Yasayla girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanacak.

Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. Söz konusu istisna, portföyünde tanıdık olmayan para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer değerli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

– KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 19 OLARAK UYGULANACAK

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Bu maddeler, 1 Ocak 2022’den, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 yıllık yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanunla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de de değişikliğe gidilecek. Buna kadar, Millet Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Finansal ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Kontrat ile millet görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022’deki dönem için uygulanacak olan çoğalma oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltilecek ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Bu Nedenle laf konusu toplu sözleşmeye kadar 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022’den geçerli edinmek üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95’e çıkarılacak.

Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin ardındaki, varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara aidat istisnası getiren, Aidat Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir